Log In Forgot Password?
คาถาการเจรจา เมื่อต้องเจรจาการงานเรื่องสำคัญ

คำบูชา คาถา : คาถาการเจรจา เมื่อต้องเจรจาการงานเรื่องสำคัญ

พระคาถาการเจรจา เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญให้ท่อง คาถาการเจรจา ภาวนากับน้ำ แล้วให้ใช้น้ำนั้นล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานเรื่องสำคัญ คาถาการเจรจา ใช้ดีนักแล

ตั้งนะโม3จบ แล้วกล่าว คาถาการเจรจา ดังนี้

นะโมพุทธายะ มะอะอุ
ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ
อิสวาสุ สัพพะทัสสะ
อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ

ขอบคุณภาพจาก manutppp.com