Log In Forgot Password?
บทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้ฝันร้ายกลายเป็นดี

คำบูชา คาถา : บทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้ฝันร้ายกลายเป็นดี

คาถาแก้ฝันร้าย ใช้ภาวนาตอนเช้าตรู่กับนํ้า แล้วใช้น้ำลูบหน้าเพื่อแก้ฝ้นร้าย

สะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง
อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง
อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ