Log In Forgot Password?
คาถารักแท้ บริกรรมคาถานี้ขณะที่คุยกับคนที่เรารัก

คำบูชา คาถา : คาถารักแท้ บริกรรมคาถานี้ขณะที่คุยกับคนที่เรารัก

คาถาบทนี้ใช้บริกรรมกับลูกอม แล้วอมลูกอมไว้ตอนที่คุยกับคนที่เรารัก จะช่วยให้เขาเกิดความรักจริงจังต่อเราขึ้นมา

โอมนะโมพุทธายะ
พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ
เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

ขอบคุณภาพจาก lifestyle.hunsa.com