Log In Forgot Password?
คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิดทั้ง7วัน

คำบูชา คาถา : คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิดทั้ง7วัน

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน เป็นคาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดของท่าน สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางถวายเนตร
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดอาทิตย์ สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ
หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ
สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันจันทร์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดจันทร์ สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ 

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันอังคาร
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางไสยาสน์
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดอังคาร สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ 

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดพุธ (กลางวัน) สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ
สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ 

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดพุธ (กลางคืน) สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ
ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ
มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ
ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ 

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิ
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดพฤหัสบดี สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง
มหาสัตตังวเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ 

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันศุกร์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางรำพึง
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดศุกร์ สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

พระบูชาประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันเสาร์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางนาคปรก
คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดเสาร์ สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณ
     ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

ขอบคุณภาพจาก jetovimut.com