Log In Forgot Password?
คาถารักษาไข้ ช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น

คำบูชา คาถา : คาถารักษาไข้ ช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น

คาถารักษาไข้บทนี้ ภาวนาเวลาที่ป่วย กับยาที่ใช้ทานอยู่จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น

โพชฌังโค สติสังขาโต ธัมมานัง
วิจโย ตถา วิริยัมปิติ บัสสัทธิ
โพชฌังคา จ ตถา ปเร สมาธุ
เปกขโพชฌังคา สัตเต เต สัพพทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวนา พหูลีกะตา
สังวัตตันติ อภิญญายะ นิพพานะยะ จะโพธิยา

ขอบคุณภาพจาก manager.co.th