Log In Forgot Password?
คาถาพระอรหันต์ มีทรัพย์ มีอายุยืน

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาพระอรหันต์ มีทรัพย์ มีอายุยืน

คาถาพระอรหันต์ จะทำให้ทำมาหากินคล่อง มีทรัพย์ ปราศจากโรค มีอายุยืน ไม่แก่ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง

(ตั้งนะโม 3 จบ)
1. พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ นามะรูปัง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง นามรูป อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา (ใจ – กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน
2. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง นามรูป อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา (ใจ – กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน
3. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง นามรูป อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา (ใจ – กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน
4. พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา นามรูป (ใจ – กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน
5. อะนันตัง พะละวัง พุทธัง พระพุทธเจ้ามีพระกำลังหาที่สุดมิได้ อะนันตัง โคจะรัง ธัมมัง พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้ อะนันตัง อะริยัง สังฆัง พระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมิได้ อะนันตัง โพธิมุตตะมังฯ พระโพธิญาณอันสูงสุดก็หาที่สุดมิได้

ภาวนาสวดมนต์ประจำวันละ 3 – 5 – 7 จบ ภาวนาประจำจะดีมาก 
1. ขอให้พ้นจากความทุกข์
2. ขอให้พ้นจากกิเลส
3. ขอให้มีปัญญา

ขอบคุณภาพจาก dou.us