Log In Forgot Password?
คำถวายข้าวพระพุทธ ทำเป็นประจำหรือเมื่อมีงานพิธีต่างๆ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำถวายข้าวพระพุทธ ทำเป็นประจำหรือเมื่อมีงานพิธีต่างๆ

คำถวายข้าวพระพุทธ ทำเป็นประจำหรือเมื่อมีงานพิธีต่างๆ

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ 

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

ขอบคุณภาพจาก my.inlovephoto.com