Log In Forgot Password?
คำถวายข้าวใส่บาตร

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำถวายข้าวใส่บาตร

คำถวายข้าวใส่บาตร 
ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ 

อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ พุทฺธสาวก สงฺฆํ ปิณฺฑปาตํ โส โหตุ ฯ 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าวสาลีอันบริสุทธิ์นั้นจ งสำเร็จแก่พระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า นั้นเถิดฯ

ขอบคุณภาพจาก horonumber.com