Log In Forgot Password?
คาถาแก้วสามโลก ใช้ทางเมตตา ให้เสกเครื่องหอมทาตัว

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาแก้วสามโลก ใช้ทางเมตตา ให้เสกเครื่องหอมทาตัว

คาถาแก้วสามโลก บทนี้ใช้ทางเมตตา ให้เสกเครื่องหอมทาตัว ถ้าจะให้เมตตาแก่ขุนนางท้างพระยาทั้งปวง ให้เขียนชื่อผู้ที่พึงประสงค์ใส่กระดาษว่าว
ทำเป็นไส้เทียนขี้ผึ้งหนัก ๑ บาท จึงเอาติดเข้าที่ปากขันสัมริด ทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้จนสิ้นเทียน เอาน้ำมนต์อาบเถิดดีนักแล ถึงเป็นไพร่ก็ได้เป็นนาย 

อะหังครุทโธ อาคุโตอัสสมิ นาคะ มัชอัปเปหิ อุทธัง นาโค เหฏโฐ ครุทโธ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณังอิติ ฯ

ขอบคุณภาพจาก ocial.truelife.com