Log In Forgot Password?
คาถาอำนาจครุฑ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาอำนาจครุฑ

คาถาอำนาจครุฑ คาถานี้ ถ้างูขบตายไปแล้วก็ดี ให้ถอนผมบนกระหม่อมออกมาดู ถ้าแลเห็นเลือดซึมออกมาจึงปัดเถิด
ให้เอาหมากสามคำมาเสก ๗ คาบ แล้วพ่นลุกขึ้นนั่งมิตายแล ให้เอาค่าขวัญข้าว ๓ บาท ผ้าขาว ๑ ผืน มิเอามิได้ ฯ

อะหังครุทโธ อาคุโตอัสสมิ นาคะ มัชอัปเปหิ อุทธัง นาโค
เหฏโฐ ครุทโธ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณังอิติ ฯ

ขอบคุณภาพจาก thaibigplaza.com