Log In Forgot Password?
คาถาขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง

คาถาขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง

เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

พระพุทธมนต์บทนี้ มีเนื้อความกล่าวถึงว่า ภิกษุ ๕๐๐ รูป กราบทูลลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติธรรมในป่าใหญ่ ทำให้รุกขเทวดาที่อยู่ในป่านั้นแปลงกายเป็นผีหลอกหลอนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ จึงพากันกลับมาสู่สำนักพระศาสดาแต่พระองค์ตรัสบอกให้กลับไปที่ป่านั้นใหม่ว่า พวกเธอไปโดยไม่เตรียมอาวุธให้พร้อม เดี๋ยวจะให้ธรรมวุธแก่พวกเธอไว้ป้องกันตัว แล้วก็ตรัสกรณียเมตตสูตรให้ฟัง เมื่อท่านกลับไปที่เดิมพอสวดบทนี้นับแต่เริ่มไปถึงเท่านั้น พลันรุกขเทวดาเจ้าที่กลับมีไมตรีจิตให้การต้อนรับ ช่วยอารักขาแก่ภิกษุเหล่านั้นให้บำเพ็ญเพียรโดยสะดวกจนบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกรูป
จากเรื่องข้างต้น ขอฝากข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งว่า จะไปให้ลา จะมาให้ไหว้ นี่ก็เป็นมนต์บอกเจ้าที่เจ้าทางของสถานที่ซึ่งเราเข้าไปอาศัย จักทำให้เราได้รับการคุ้มครองต้อนรับอย่างดีเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก oknation.net