Log In Forgot Password?
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ อยู่ยงคงอาวุธ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาบารมี ๓๐ ทัศ อยู่ยงคงอาวุธ

คาถาบารมี ๓๐ ทัศ

อิติปาระมิตาตึงสา อิติสัพพัญญุมาคะตา อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม ฯ

พระคาถาบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง ๓๐ ทัศนี้ มีอุปเทห์วิธีใช้ไห้แทบทุกประการ เสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาเป็นเสนห์เมตตาเสกข้าวกิน เสกหมากกิน อยู่คงแก่อาวุธทุกประการ แม้นศัตรูมันไล่เรามาให้ภาวนาไว้เถิด ตามมามิทันเลย ถ้าจะออกจากบ้านไป
สถานที่ใด ๆ ให้ภาวนาคาถานี้ ๗ คาบ เสียก่อน แล้วจึงไปเถิด ศัตรูเห็นหน้าเรา ให้บังเกิดความครั่นคร้าม สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนภูตผีปีศาจ มันเห็นเราเข้าบังเกิดความสะดุ้งตกใจ อยู่มิได้หลบหนีไปสิ้นแล ถ้าจะลองสตรีภาพ ให้เสกขี้ผึ้งติดชายผ้า รักเรานักอยู่มิได้เลยให้เสกน้ำมนต์อาบเป็นที่เมตตาแก่เจ้านายท้าวพระยาทั้งหลาย ถ้าจะทำให้เป็นมหาละลวย ให้เอากะโหลกหัวผีตรงหน้าผากมัน ลงด้วยพระคาถานี้ แล้วผูกติดไว้ที่เอว อยู่คงนัก ฟันแทงมิได้เข้าเลย ไปที่ใด ๆ เป็นมหาจังงังแล ให้เสกด้วยพรหมจารี ๗ เส้น จับเป็นมงคลสรวมหัว ตีมิแตกฟันมิเข้า ถึงจะยิงมาเป็นห่าฝน ก็มิถูกแล กันกระทำย่ำยีได้สารพัด ทำมามิถูกเลย แม้จะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ไม่ถูกต้อง กลับไปถูกเจ้าของผู้กระทำเองแล ให้เขียนพระคาถานี้ลงใส่ในแผ่นโลหะก็ได้แช่น้ำอาบ เป็นสวัสดิโสภาคย์เป็นเสนห์แก่ชนทั้งหลายใช้ปลุกเสกเครื่องลางสารพัดมีฤทธิ์แล เสกของให้คนใจแข็งกิน คล้ายทิฏฐิอ่อนสิ้นแลอุปเทห์ท่วมหลังช้างให้หาเอาเถิด แม้นเข้าที่อับจนให้ยึดพระคาถานี้ไว้ หลุดรอดปลอดภัยแล
พระคาถาบทนี้ สำหรับเสกตระกรุดมหารูดซึ่งตะกรุดดอกนี้ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า ได้ทรงคาดออกชนช้างกับสมเด็จพระมหาอุปราชา ฯ

ขอบคุณภาพจาก iseehistory.com