Log In Forgot Password?
คาถาธรณีสารน้อย ปัดเป่าเสนียดจังไร

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาธรณีสารน้อย ปัดเป่าเสนียดจังไร

คาถาธรณีสารน้อย พระนี้ ถ้าจะเล่าเรียนเวทย์มนต์คาถาอันใด ๆ ก็ดี ให้เสกน้ำมนต์อาบเสียก่อนปัดเป่าเสนียดจังไรทั้งหลายดีนักแล
ทำน้ำมนต์เบิกพระเนตร์พระก็ได้ ทำน้ำมนต์ถอนแก้กันอุบาทว์ทั้งปวง ฯ

โองการพินทุนาถัง อุปปันนัง พรหมา สหปติ นามะ อาทิกัปเปสุ
อาคะโต ปัญจะ ปะทุมัง หิส์วา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ
สีโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวดา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ
ทะเวหัตเถ จะ ปะระเม สุราปาเท วิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม ฯ
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สัพระโสตถึภวันตุเม ฯ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม ฯ


ขอบคุณภาพจาก exguitarhora.blogspot.com