Log In Forgot Password?
คาถากวางเหลียวหลัง ภาวนาให้เขาหันมามองเรา

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถากวางเหลียวหลัง ภาวนาให้เขาหันมามองเรา

คาถากวางเหลียวหลัง คาถานี้ให้เดินตามหลังภาวนา เขาหันหน้ามามองเรา ชื่อว่า กวางเหลียวหลัง ฯ

อิตถิโย ตะรุโณ ชาโต สัมมาจิตตัง สะมาคะโม จิตตังสะมาคะมะ ฯ

ขอบคุณภาพจาก bp.or.th