Log In Forgot Password?
คาถาพระภควัมบดี ขอลาภและป้องกันภัยได้ด้วย

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาพระภควัมบดี ขอลาภและป้องกันภัยได้ด้วย

คาถาพระภควัมบดี (พระกัจจายะนะ) นี้ ให้สวดคู่กันกับพระคาถาฉิมพลี ขอลาภสักการดีนักแล ทั้งกันภัยได้ด้วย ฯ

ธัมมะจักกัง ปะทัง สุตวา พุชณิตวา อัตตังปะทัง สันติเก อะระหา โลเก โลกานัง หิตะการะณา ภันเต
ควัมปะตินามะตี สุโลเก สุปากะโต พรหมะปุตโต มหาเถโร อะระโห เชฏฐะโก มุนิ นัตถิเถโร สโม อินทะคันทัพพา
อสุรา เทวา สักโก พรหมภิปูชิโต นะโม พุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ สุกขา สุขะวะรัง ธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง วะรัง ฯ

ขอบคุณภาพจาก thaighoststory.com