Log In Forgot Password?
คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)

ขอบคุณภาพจาก kanchanapisek.or.th