Log In Forgot Password?
บทสวดไหว้พระจุฬามณี ฯ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : บทสวดไหว้พระจุฬามณี ฯ

บทสวดไหว้พระจุฬามณี ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ นะโม
ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว
ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ นะโม
ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์ เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว
ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ นะโม
ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์ เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว
ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

ขอบคุณภาพจาก yorbor.com