Log In Forgot Password?
คาถาเทวะตาอุยโยชะนะ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาเทวะตาอุยโยชะนะ

คาถาเทวะตาอุยโยชะนะ

(หรือพระคาถาสำหรับส่งเทวดากลับสวรรค์)
ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา.......ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา.........โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน.

@ ขอสรรพสัตว์ ผู้ประสบทุกข์ จงพ้นจากทุกข์,
ผู้ประสบภัย ขอให้ปลอดภัย, ผู้ประสบความโศกเศร้า
ขอให้คลายหายจากความโศกเศร้า

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ...........สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ..............สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

@ ขอเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญสัมปทา
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สั่งสมไว้ได้ประมาณเท่านี้
เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ ..........สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ...............คัจฉันตุ เทวะตาคะตาฯ

@ ขอประชาชนทั้งหลาย จงให้ทาน ด้วยศรัทธา,
จงรักษาศีล, จงเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนา,
ขอท่านเทวดาทั้งหลาย ผู้มาแล้ว จงกลับคืน(วิมาน)ได้
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา..........ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ...........รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ

@ ข้าพเจ้า ย่อมผูกความอารักขา(ผูกการรักษา)ไว้
โดยประการทั้งปวง ด้วยเดชะพละธรรม(๑๐ ประการ)
แห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และด้วยเดช
เหล่าพระอรหันต์เจ้าทั้งปวง

ขอบคุณภาพจาก videomix.cz