Log In Forgot Password?
คาถาหลวงปู่ศุข ป้องกันภัยภิบัติ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาหลวงปู่ศุข ป้องกันภัยภิบัติ

คาถาหลวงปู่ศุข ป้องกันภัยภิบัติ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ
ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องเสมอ ป้องกันภัยพิบัติ ฯ

ขอบคุณภาพจาก sites.google.com