Log In Forgot Password?
คาถาหลวงพ่อเดิม เสริมดวงชะตา

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาหลวงพ่อเดิม เสริมดวงชะตา

คาถาหลวงพ่อเดิม
คาถาบูชาเทพยดาใช้เพื่อเสริมดวงชะตา โดยผูกดวงชะตาของท่านพร้อมเขียนชื่อ นามสกุลท่านไว้ใต้ดวงชะตา
แล้ววางตั้งไว้ข้างฐานพระ ว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นมงคลกับตัวท่านเอง

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ
สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

ขอบคุณภาพจาก bloggang.com