Log In Forgot Password?
จำนวนเนื้อที่ของตัวอาคารที่เป็นมงคล

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : จำนวนเนื้อที่ของตัวอาคารที่เป็นมงคล

จำนวนเนื้อที่ของตัวอาคารที่เป็นมงคล

จำนวนเนื้อที่ของตัวอาคารบ้านเรือนที่เป็นมงคลต่อผู้อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในแต่ละทิศอิงจะมีขนาดของพื้นที่ของตัวอาคารที่จะทำให้เกิดความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นๆเป็นการเฉพาะเจาะจงดังนี้คือ

1. อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอิงทิศใต้ ควรมีเนื้อที่ของตัวอาคารที่สามารถหารลงตัวได้ด้วยเลข 8 จึงจะมีความเป็นมงคลมากที่สุด(ดีที่สุด)ต่อผู้อยู่อาศัย หรือมีเนื้อที่ที่หารลงตัวได้ด้วยเลข 9 จึงจะมีความเป็นมงคลรองลงมา

2. อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรมีเนื้อที่ของตัวอาคารที่สามารถหารลงตัวได้ด้วยเลข 6 จึงจะมีความเป็นมงคลมากที่สุด(ดีที่สุด) หรือมีเนื้อที่ของตัวอาคารที่สามารถหารลงตัวได้ด้วยเลข 8 หรือเลข 2 จึงจะมีความเป็นมงคลที่ถือว่าดีปานกลาง หรือมีเนื้อที่ของตัวอาคารที่สามารถหารลงตัวได้ด้วยเลข 9 จึงจะมีความเป็นมงคลที่ถือว่าพอใช้ได้ 

ขอบคุณภาพจาก naibann.com
ขอบคุณข้อมูลจาก  fafonfai.org