Log In Forgot Password?
คาถาเสริมโชคลาภ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาเสริมโชคลาภ

คาถาเสริมโชคลาภ

สำหรับคนที่เกิดในแต่ละวัน หากรู้สึกว่าทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่น เงินทองขาดมือ วันนี้เราคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนเกิดวันต่างๆมาฝากกัน ท่องกันเป็นประจำรับรองชีวิตดีคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ สวดในวันอาทิตย์ 6 จบ

ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ สวดในวันจันทร์ 15 จบ

ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร สวดในวันอังคาร 8 จบ

ฉิมพลี จะ มะหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพุธ สวดในวันพุธ 17 จบ

ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี สวดในวันพฤหัสบดี 19 จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักเขเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ สวดในวันศุกร์ 21 จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาเภ ภะวันตุ สัพพะทาฯคาถาเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ สวดในวันเสาร์ 10 จบ

ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ"กรรมใด ๆไม่ว่าจะเป็น
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด
ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรม
นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้
จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ....
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น
กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์...
แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน...
วงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจาก
ความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้
ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร
และอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม

ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ..... จงพลันสำเร็จ.....
จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ