Log In Forgot Password?
คาถาขอทรัพย์พญานาคราช

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาขอทรัพย์พญานาคราช

คาถาขอทรัพย์พญานาคราช

ตั้งขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ถวายพระก่อน ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้

"ข้าพเจ้าขอตั้งจิตระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน บุญบารมี คุณความดีของข้าพเจ้า...............(บอกชื่อวันเดือนปีเกิด ) ขอระลึกถึงสายญาณบารมีที่ได้สร้างไว้ ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติและได้บำเพ็ญมา
ขอ..............." ตามแต่ตัวเองปรารถนาอธิษฐาน

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตัง